Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angol

2012.08.12

~ Angol ~

" Sometimes you need to move on if anything bad happens. It's gonna be a chapter in the past - but be careful do not ever close the look! Just turn the page."

~ Néha egyszerűen csak tovább kell majd lépned, ha valami rossz történik. Ez egy fejezet lesz a múltadban, de vigyázz! Csak lapozz tovább!

 

" Because someone doesn't love you the way you want them to doesn't  mean they don't love you with all they heart have."

~ Csak mert valaki nem úgy szeret téged, ahogy te szeretnéd, hogy szeressen, még nem jelenti azt, hogy nem szeret téged szíve minden szeretetével.

i-hate-you.jpg

 

" It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not."

~ Inkább azért utáljanak aki vagyok, mint azért szeressenek, aki nem.

 

" The dance is a poem of which each movement is a word."

~ A tánc egy vers, s minden mozdulat egy szó.

 

 " I forgive, but I never forget!"

~ Megbocsátok, de sohasem felejtek!

 

" Trying to forget someone you love is like trying to remember someone never met."

~ Megpróbálni elfelejteni valakit, akit szeretsz, olyan, mintha megpróbálnál emlékezni valakire, akit soha nem ismertél.

lonely_angel__h222602_l.jpg

 

" Whenever you are lonely, remember this truth: someone, somewhere is thinking of you..."

~ Bármikor, mikor magányos vagy, gondolj arra: valaki valahol rád gondol.

 

"I'm good, but not an angel, I do sin, but I'm not the devil. I'm just a small girl in a big world trying ti find someone to love."/Marilyn Monroe

~ Jó vagyok, de nem egy angyal, követek el bűnt, de nem vagyok ördög. Csak egy kislány vagyok a nagyvilágban, aki próbál találni valakit akit szerethet.

 

" Throw my life away for a dream that won't come true..."

~ Eldobhatnám az életem egy álomért, ami nem fog valóra válni...

alom.png

 

" Reach for the stars, and if you don't grab em, at least you're on top of the world. Think about it..."/ Pitbull - Give me everything

 ~ Nyújtsd ki a kezed a csillagokhoz, és ha nem éred el őket, a világ tetején vagy. Gondolkodj el ezen...

 

" The dreams in which I'm dying, are the best I've ever had, I find it hard to tell you."/ Gary Jules - Mad world

~ Az álmok, amikért meghalok a legjobbak, amiket valaha megálmodtam, de túl nehéz ezt szavakba önteni.

 

" Everyone has a weakness, but I have got two: everything you say & everything you do."

~ Mindenkinek van gyenge pontja, nekem kettő is akad: minden amit teszel és minden amit mondasz.

 

" It's quite ironac that in life, the person that brings out the best in you & the one that makes you strong is actually your weakness."

~ Elég irónikus, hogy az életben, azaz ember, aki kihozza belőled a legjobbat és erőssé tesz, tulajdonképpen a gyenge pontod.

 

" Every day I get up, live, breathe and smile - like a robot. I just hope that maybe one day I'll have a reason to do it."

~ Mindennap felébredek, élek, lélegzem és mosolygok, mint egy robot. Csak remélni tudom, hogy egy nap okom is lesu arra, hogy ezt tegyem...

72429_560x560_ppydf0.jpg

 

" I'm a dreamer and he'll always be my dream."

~ Én álmodozó vagyok, és ő mindig az álmom lesz.

 

"I have chosen this way: not to join a trend & not to follow a crowd - because it's right for me!"

~ Én választottam ezt az utat: nem csatlakozom a divathoz és nem követem a tömeget... mindezt csak azért, mert nekem így jó!

 

" Have you ever wondered which hurts the most: saying something and then wishing you hadn't or saying nothing and wishing you had?"

~ Eltűnődtél már azon, hogy vajon melyik a rosszabb: kimondani valamit, majd azután azt kívánni, bárcsak ne tetted volna - vagy nem mondani semmit, és később azt kívánni, bárcsak kimondtad volna?

 

" If you have a dream, just believe that you can achieve it not matter what other people says just believe & your heart will show you the way."

~ Ha vannak álmaid, csak higyj abban, hogy képes vagy őket megvalósítani, nem számít, mit mondanak mások csak higyj, és a szíved meg fogja mutatni az utat.

csend.jpg

 

" I don't wanna be the girl that has to fill the silence, the quiet scares me 'cause it screams the truth..."

~ Nem akarok az a lány lenni, akinek muszáj kitölteni a csendet, a nyugalom megrémít, mert üvölti az igazságot...

 

" I watched the walls around me crumble, but it's not like I won't build them up again."

~ Végignéztem, ahogy a falak összeomlanak körülöttem, de nem hiszem, hogy újra tudnám őket építeni.

 

" It's hard to fake a smile when you feel like you fall apart."

~ Nehéz dolog mosolyt színlelni, miközben úgy érzed, hogy darabokra hullasz.

 

" Before you make more promises, you better learn the definition of forever..."

~ Mielőbb újabb ígéreteket teszel, tanuld meg, mit jelent az 'örökké' szó...

musix.jpg

 

" Listen to your heart, before you tell him goodbye."

~ Hallgass a szívedre, mielőtt azt mondod, viszlát.


" Love is like water: you can fall into it you can drown in it... but you can't live without it."

~ A szerelem olyan, mint a víz. Beleeshetsz, akár bele is fulladhatsz... mégsem tudsz élni nélküle.


" Meeting you was my fate, becoming your friend was my choice, but falling in love with you was without my control."

~ Találkozni veled ez volt a sorsom, a barátoddá válni ez a döntésem volt, de szerelembe esni veled - ez az irányításom nélkül zajlott.

 

" We were given two hands to hold. Two legs to walk. Two eyes to see and two ears to listen. But why only one heart? Because the other one was given to someone else - we just have to find it."

~ Két kéz adatott nekünk, hogy szorítsunk. Két láb, hogy járjunk. Két szem, hogy lássunk és két fül, hogy halljunk. De miért csak egy szív? Azért, mert a másikat egy másik embernek adták - nekünk csak meg kell találnunk.


moment.jpg" It takes second to kiss, a minute to break up and forever to forget."

~ Egy másodperc alatt csókolhatsz, egy perc alatt szakíthatsz, de sohasem felejthetsz."

 

" Love is like an earthquake: unpredictable, a little bit scary, but when the hard part is over, you relize how truly lucky you are."

~ A szerelem olyan, mint a földrengés: kiszámíthatatlan, kissé ijesztő, de mikor már túl vagy a nehezén, rájössz, hogy mennyire szerencsés is vagy.


" To the world you are just one person, but to one person you can mean the whole world."

~ Te a világnak csak egy ember vagy, de valakinek te jelentheted az egész világot.

 

" If you were a tear in my eye, I would never cry for fear of losing you."

~ Ha könnycsepp lennél a szememben, sohasem sírnék, nehogy elveszítselek.

 

b-g.jpg" A girl and a guy... can be just friends. But at one point they will fall for each other...maybe temporarily. Maybe at the wrong time or maybe too late. But maybe forever."

~ Egy lány és egy fiú... lehetnek csak barátok. De egyszer egymásba is szerethetnek... talán csak ideiglenesen. Talán rosszkor vagy túl későn. De talán örökre.


" A true friend sees your tears and fixes your heart."

~ Egy igazi barát látja a könnyeidet, és meggyógyítja a szívedet.

 

" In a dance there ar no rules. If you're feeling the music, you can't go wrong."/ Jamie King

~ A táncban  nincsenek szabályok. Ha igazán érzed a zenét, nem csinálhatod rosszul.


" If a man doesn't remember his past, he has no future..."

~ Ha valaki nem emlékszik a múltjára, akkor nincs jövője sem...


" I need a bottle, I need some pills,

  I need a friend, a shoulder to cry on,

  a friend to depend on when life gets rough."/ Papa Rouch

 

~ Kell nekem egy üveg, kell néhány tabletta,

  Kell egy barát, egy váll, amin sírhatok,

  egy barát, akire számíthatok, mikor az élet kemény lesz.


" Be the change you want to see in the world!"/ Exupéry

~ Te magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban.


sea_sky.jpg" To see a world in a grain of sand,

  and a heaven in a wild flower,

  Eternity in an hour,

  and hold infinity in the palm of your hand!"/ Willam Blake

  ~ Egy homokszemben lásd meg a világot,

    egy vadvirágban a fénylő eget,

    egy órában az örökkévalóságot,

      s tartsd a tenyeredben a végtelent!

 

  " Life isn't measured by the number of the breaths we take, but by the moments that take our breath away."

 ~ Életünket nem a lélegzetvételeink száma határozza meg, hanem azok a pillanatok, amikor eláll a lélegzetünk.

 

 " When the doors of perception are cleansed, things will appear as they are: infinite..."/ Jim Morrison

 ~ Ha az érzékelés ajtói megtisztulnának, a dolgokat úgy látnánk, amilyenek valójában: végtelennek...

 

  " Love is like a roller coaster: you're scare to get on but when it's over you're screaming: let's go again!"

 ~ A szerelem olyan, mint a hullámvasút: először félsz felülni rá, de mikor vége azt kiáltod: menjünk mégegyszer!

 

 " A good friend will come bail out if the jail. A true friend will be sitting next to you."

 ~ A jó barát garantálja, hogy kihoz a börtönből, de az igaz barát ott fog ülni melletted.

 

 

music.jpg

 " When I feel the music, I'm losing control of my mind, my body, my heart and my soul."

 ~ Amikor érzem a zenét elvesztem az irányítást az eszem, a testem, a szívem és lelkem fölött.

 

  " I'm too weird to live but too much are to die."

  ~ Túl furcsa vagyok, hogy éljek, de túl kiváló vagyok a halálhoz.

 

 " I don't suffer from insanity... I enjoy every moment of it."

  ~ Nem szenvedek elmebajban... én élvezem minden pillanatát.

 

 " Freedom is just another word for nothing left to lose."

  ~ A szabadság csak egy újabb szó arra, hogy nincs mit vesztened.

 

 " Try not to become a man of success but rather to become a man of value."

  ~ Ne sikeres ember próbálj lenni, inkább értékes.

 

 " The smile is such spinline, which can right everything."

  ~ A mosoly egy olyan görbe vonal, ami egyenesbe hoz mindent.

 

 " You can travel the world but you can't run away from the person you are in your heart."/ Tiesto

  ~ Körbeutazhatod a földet, de nem tudsz elfutni attól, aki (legbelül) a szívedben vagy.

 

 " I'll spread my wings and I'll learn how to fly. I'll do what it takes till I touch the sky."/ Kelly Clarkson

  ~ Megrebegtetem a szárnyaimatm és repülni tanulok. Ez a dolgom addig, amíg el nem érem az eget.

 

heart.jpg

" Sometimes the heart sees what is invisible to the eye."

~ Néha a szív meglátja azt is, ami a szemnek láthatatlan.

 

" Everybody's looking for something. Something, that makes it all complete. You'll find it in the strongest places; in your lover's eyes, in the deepest friendship, in the words of others... a simple word can make you smile or cry. But when you have found that special thing, you'll fly without wings."

~ Mindenki keres valamit. Valamit, ami mindent teljessé tesz. Ezt a legkülönösebb helyeken találod meg; a szerelmed szemében, a legmélyebb barátságokban, mások szavaiban... egy egyszerű szó képes megnevettetni vagy megríkatni. Mikor megtalálod ezt a különleges dolgot, repülni fogsz szárnyak nélkül.


" Life is about trusting your feelings. Taking chances. Dare to be yourself. Learning from the past. Appreciating the memories. And realizing that life goes on..."

~ Az élet arról szól, hogy bízz az érzéseidben. Kockáztass! Merj önmagad lenni! Tanulj a múltból. Becsüld meg az emlékeket. És vedd észre; az élet mindig megy tovább...


" Heaven isn't a place that you go when you die - it's that moment in life when you actually feel alive."

~ A menyország nem egy hely, ahová a halálod után kerülsz - ez egy pillanat az életben, mikor úgy érzed, hogy tényleg élsz.


" Always forgive, but never forget!

  Learn from mistakes, but never regret,

  People change, things go wrong,

  Just remember: life goes on..."

~ Mindig bocsáss meg, de sohase felejts,

  Tanulj a hibákból, de sose bánj meg semmit,

  Az emberek változnak, a dolgok elromlanak,

  Csak emlékezz: az élet megy tovább...